Regulamin

.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, WSTĘP.

 

1.1. System internetowy optymalizacji i zamówień eRozrys STOLARZ, który działa pod adresem erozrys.stolarz.biz (dalej eRozrys STOLARZ), jest własnością SMD STOLARZ sp. z o.o. (dawniej Krzysztof Domiański Skład Materiałów Drzewnych „STOLARZ”) z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Xawerego Dunikowskiego 28, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, REGON: 524920999, NIP: 7492116343, KRS: 1026766, Kapitał Zakładowy: 50 000,00 zł, Sąd Rejonowy w Opolu - VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 1.2. Regulamin określa zasady realizowania usług w systemie internetowym eRozrys STOLARZ

. 2. ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU

2.1. System internetowy optymalizacji i zamówień eRozrys STOLARZ, służy do dokonywania zakupu usługi cięcia i okleinowania płyt meblowych wraz z materiałami podlegającymi obróbce, przeznaczonymi dla szeroko rozumianej branży stolarskiej. 2.2. Dokonywanie zakupów w systemie eRozrys STOLARZ zarezerwowane jest wyłącznie dla osób prawnych i spółek prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą w branży stolarskiej. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez osoby wcześniej zarejestrowane w systemie eRozrys STOLARZ i przesłanie zamówienia. 2.3. Złożenie zlecenia optymalizacji jest każdorazowo potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystującej adres e-mail widniejący w koncie Klienta. 2.4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zlecenia wprowadzane za pośrednictwem jego konta oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z ich realizacją. 2.5. Klient odpowiada za wprowadzone zlecenie, tj.: wybrany materiał (płyta meblowa, blat kuchenny, HDF/MDF itp.), wybrane obrzeże (okleina) i jej parametry, wymiary długości i szerokości formatki meblowej, ilość formatek meblowych, zgodność z usłojeniem, wskazanie krawędzi do okleinowania. Firma STOLARZ nie dokonuje żadnych modyfikacji wprowadzonych danych w całym cyklu obsługi zlecenia. 2.6. Zarejestrowany klient ma możliwość dokonywania nieograniczonej, bezpłatnej liczby optymalizacji systemu. Optymalizacje wykonywane w systemie internetowym eRozrys STOLARZ służą wyłącznie do finalnego złożenia zamówienia na usługę cięcia i okleinowania płyt meblowych w firmie STOLARZ 2.7. Wszystkie wprowadzane do systemu zlecenia oraz wykonywane w systemie optymalizacje są rejestrowane i mogą być w każdym momencie analizowane przez administratora systemu internetowego eRozrys STOLARZ. 2.8. W przypadku wykonywania optymalizacji w systemie internetowym eRozrys, które nie prowadzą do zawarcia umowy sprzedaży, administrator ma prawo czasowego cofnięcia użytkownikowi dostępu do systemu internetowego eRozrys, do momentu wyjaśnienia braku składania zleceń, bądź też trwałego usunięcia konta w systemie. 2.9. Przyjęcie przez system internetowy eRozrys STOLARZ każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maili wykorzystujących adres e-mail widniejący w koncie Klienta. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego akceptacji poprzez dokonywanie kolejnych, bezpłatnych optymalizacji. 2.10. Składając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu systemu internetowego eRozrys STOLARZ i akceptuje jego postanowienia. 2.11. Firma STOLARZ zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia i nie dokonywania potwierdzeń wadliwie złożonego zamówienia. 2.12. Firma STOLARZ do każdego zamówienia, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT. 2.13. Zamówienie zostanie potwierdzone i zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców płyt meblowych oraz oklein oferowanych w systemie internetowym eRozrys STOLARZ. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient będzie poinformowany o statusie zamówienia co umożliwi mu podjęcie decyzji o np. częściowej jego realizacji lub jego anulowaniu.

3. WARUNKI ZAPŁATY I DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Klient ma prawo wybrać jedną z następujących form zapłaty zamówionego towaru: a) Przelewem na rachunek bankowy: 49 1060 0076 0000 3260 0071 4315 b) Osobiście w kasie firmy STOLARZ W przypadku dokonywania płatności przelewem, warunki dokonania tej płatności zostaną ustalone indywidualnie między Klientem a Firmą STOLARZ 3.2. W potwierdzeniu złożonego zamówienia Klient wskazuje na jedną z następujących form dostawy zamówionego towaru: c) odbiór osobisty w firmie STOLARZ; d) dostawa za pośrednictwem transportu firmy STOLARZ (odpłatnie); 3.3. Firma STOLARZ starać się będzie realizować zamówienia najpóźniej w terminie 7-14 dni roboczych od momentu dokonania potwierdzenia zamówienia Klienta , jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień lub przyczyn niezależny np.awaria maszyny. 3.4. W momencie odbioru przedmiotu zamówienia Klient ma prawo do sprawdzenia zgodności otrzymanego towaru z zamówieniem. Jeżeli towar jest inny niż zamawiany lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo odmówić odbioru produktu i złożyć protokół reklamacji u uprawnionego pracownika firmy STOLARZ. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne (obicia, zarysowania ) oraz ilościowe po odbiorze z magazynu lub po dostawie nie będą uwzględniane. 3.5. W celu usprawnienia procesu realizacji zleceń w systemie internetowym eRozrys STOLARZ. Klient informowany jest w swoim profilu jaki tworzy podczas rejestracji o statusie zamówienia. W ramach profilu Klienta systemu internetowego eRozrys STOLARZ każdy Klient będzie otrzymywał na podany przy rejestracji adres e- mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. 3.6 Podane ceny są poglądowe i mogą róźnić się od rzeczywistych. 3.7 Pocięte formatki należy odebrac do 5-dni roboczych od daty wykonania zlecenia. Nie odebranie gotowych formatek wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty za przechowanie materiału w wysokości 10 zł/ netto za każdy kolejny dzień. 3.8 Za pozostawione elementy/odpady Firma Stolarz oraz jej Pracownicy nie odpowiadają. Firma Stolarz zastrzega sobie prawo do utylizacji pozostawionych elementów. 3.9 Podane ceny są orientacyjne i mogą ulec zmianie bez podania przyczyn. Wymiary formatek należy podawać Brutto tzn. razem z obrzeżem. 4.0 Wizualizacja rozkroju może różnić się od finalnego rozkroju w zależności od maszyny na której będzie realizaowane zamówienie.5.0 Przy odbiorze zlecenia na palecie, pobierana jest kaucja w wysokości 30zł/brutto płatna w kasie w momencie odbioru

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych firmy STOLARZ. Wady Klient powinien zgłosić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odbioru towaru. 4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Klient powinien dostarczyć przedmiot zlecenia do oddziału firmy STOLARZ, w którym zlecenie było realizowane lub widniejącym na fakturze. 4.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu. 4.4. Reklamacje przyjmowane są na piśmie lub poprzez e-mail. Pismo reklamacji powinno zawierać dokładny opis wady produktu oraz pełne dane Klienta. 4.5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez pracownika firmy STOLARZ reklamowanego produktu i zgłoszenia reklamacyjnego wskazującego na konkretne wady produktu. 4.6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), firma STOLARZ zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje inny. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

5. OCHRONA DANYCH.

5.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez firmę SMD STOLARZ sp. z o.o. (dawniej Krzysztof Domiański Skład Materiałów Drzewnych „STOLARZ”) z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Xawerego Dunikowskiego 28, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, REGON: 524920999, NIP: 7492116343, KRS: 1026766, Kapitał Zakładowy: 50 000,00 zł, Sąd Rejonowy w Opolu - VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). 5.2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. 5.3. Dane osobowe Klientów chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług. 5.4. Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres e-mail administratora systemu

5.5. RODO Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SMD STOLARZ sp. z o.o. (dawniej Krzysztof Domiański Skład Materiałów Drzewnych „STOLARZ”) z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Xawerego Dunikowskiego 28, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, REGON: 524920999, NIP: 7492116343, KRS: 1026766, Kapitał Zakładowy: 50 000,00 zł, Sąd Rejonowy w Opolu - VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. SMD STOLARZ sp. z o.o. (dawniej Krzysztof Domiański Skład Materiałów Drzewnych „STOLARZ”) z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Xawerego Dunikowskiego 28, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, REGON: 524920999, NIP: 7492116343, KRS: 1026766, Kapitał Zakładowy: 50 000,00 zł, Sąd Rejonowy w Opolu - VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zastrzega sobie prawo do: a) zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie systemu internetowego eRozrys STOLARZ w ciągu 1-dnia, b) wycofania poszczególnych produktów z oferty systemu internetowego eRozrys STOLARZ, c) wprowadzania nowych towarów do oferty systemu internetowego eRozrys STOLARZ, d) przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. 6.2. Firma STOLARZ zastrzega sobie możliwość poprawiania błędów w opisie produktów. 6.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 6.4. Umowa zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu jest w języku polskim i mają do niej zastosowanie przepisy prawa polskiego. 6.5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zawartej między Firmą STOLARZ, a Klientem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy